Added by on 2013-12-20

Biểu diễn: Xuân Mai
Sáng tác: Hà đức hậu
Lời bài hát: bé quét nhà
Một sợi rơm vàng là hai sợi vàng rơm. Bà bện chổi to, bà làm chổi nhỏ. Chổi to bà quét sân to, thế còn chổi nhỏ bà để dành bé chăm lo quét nhỏ.
Chổi to bà quét sân to, thế còn chổi nhỏ bà để dành bé chăm lo quét nhà.

Bé quét nhà

Bé quét nhà

Sợi rơm vàng chính là nguyên liệu để bà bện chổi. Chổi to thì dành cho bà quét sân to. Chổi nhỏ thì làm cho bé chăm lo quét nhà. Chỉ ba câu hát đơn giản nhưng đã làm nên ý nghĩa đẹp của câu hát. Bé vừa biết nguyên liệu làm nên chiếc chổi. Đồng bé cũng biết nên giúp bà quét nhà. Bài hát ngợi ca việc bé chăm ngoan, biết đỡ đần bà công việc nhà. Đấy chính là tấm gương tốt để các bạn nhỏ học tập.